Projectondersteuning voor overheden

Toezicht en handhaving

Bent u op zoek naar projectondersteuning, het opzetten van een nieuw handhavingsproject of tijdelijke uitbreiding van uw projectteam op het gebied van toezicht & handhaving van de fysieke leefomgeving? Ik bied u de ondersteuning die u nodig heeft. Bij u op locatie of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan mij uitbesteed. Ik heb veel ervaring met het opzetten en begeleiden van grote handhavingsprojecten zoals de inhaalslag brandveiligheid, illegale bewoning en gebruik op het industrieterrein van een zeehaven, illegale woonsituaties van arbeidsmigranten en illegale bouw op een groot volkstuinencomplex van meer dan 100 percelen. Bovendien ben ik resultaatgericht, werk juridisch mee, zorg voor procesafspraken, maak voortgangrapportages en heb gevoel voor politieke verhoudingen. Maar bovenal zorg ik dat doelen worden behaald binnen de afspraken en signaleer snel knelpunten.

Veel gemeenten hebben oude langslepende handhavingsdossiers waar ofwel al jaren procederen inzit of nog niemand zijn handen aan heeft gebrand. Ik heb ervaring met het analyseren van deze dossiers en schroom niet om daarbij een stevig standpunt in te nemen. Desgewenst behandel ik de dossiers vanuit huis, waarbij u ondanks de fysieke afstand altijd op de hoogte wordt gehouden.

Vergunningverlening

De werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening zijn de laatste jaren onderhevig aan erg veel veranderingen. Denk aan de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de aankomende Omgevingswet, het doorverwijzen van werkzaamheden naar Omgevingsdiensten, de kwaliteitsborging in de bouw en de intreding van de Kwaliteitscriteria. Als projectleider Wabo heb ik bij verschillende gemeenten van dichtbij gezien welke gevolgen dat heeft voor uw medewerkers. Zij moeten zich nieuwe vaardigheden aan meten, met nieuwe systemen werken en bijscholen en dat terwijl het werk niet minder wordt. Sterker nog er; er worden steeds meer rijkstaken overgedragen aan gemeenten. Ik kan u helpen om tijdelijke pieken in het werk of tijdelijke uitval van uw medewerkers op te vangen. Met mijn jaren lange ervaring binnen de gemeentelijke overheid bij verschillende gemeenten maak ik mij werkprocessen en systemen snel eigen en binnen met een korte inwerkperiode een directe versterking voor uw team.

Beleid en deregulering

Ook kan ik vergunningen- en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma’s voor u maken met een gedegen risicoanalyse waarmee u voldoet aan de criteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Maar ook op andere gebieden (horeca, evenementen, standplaatsen) kan ik praktisch uitvoerbaar en handhaafbaar beleid opstellen waarmee u uw doelstellingen haalt. Uiteraard hoort daarbij dat eenmaal in de praktijk gebracht beleid geëvalueerd wordt en zo nodig wordt bijgesteld. Daarbij altijd rekening houdend met de mogelijkheden voor deregulering, de daarmee samenhangende risico’s en met gevoel voor politieke verhoudingen.

Vakgebieden

Met bijna 20 jaar ervaring binnen verschillende gemeenten ben ik met zeer uiteenlopende gemeentelijke vakgebieden in aanraking gekomen. Ik noem als voorbeelden de Woningwet, de Wabo, het Bouwbesluit, de Algemene plaatselijke verordening, de Wet milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht, de Wet kinderopvang en de Drank- en horecawet.

Gebruik maken van mijn expertise? Neem hier contact op.

Scroll naar top