Juridisch advies op maat

Voor bedrijven en particulieren

Wilt u iets bouwen, slopen, kopen of in gebruik nemen? Of bent u het oneens met een bestemmingsplan? Win tijdig advies in! U krijgt in dat geval te maken met de gemeente. Geniet van jarenlange ervaring en ontvang snel en deskundig advies. Ik help u stap voor stap door het woud van regels heen. Zonder verrassingen.

Vergunningvrij bouwen

De regels over vergunningvrij bouwen zijn ingewikkeld. Met de laatste wijzigingen is  dit door de overheid aangekondigd als een uitbreiding van de vergunningvrije mogelijkheden. Maar pas op! In een aantal gevallen is daar geen sprake van. U kunt niet zomaar bepalen of u een bijgebouw of schuurtje zonder vergunning mag bouwen. Termen als “bebouwingsgebied” en “oorspronkelijk hoofdgebouw” leiden tot veel discussies. Tot slot is de relatie met het bestemmingsplan op dit gebied ook weer veranderd.

Ik help u stap voor stap door het woud van regels heen. Heeft u vragen? Neem contact met mij op. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan en voorkomt u problemen met de gemeente of bij de verkoop of aankoop van een huis.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Het is het belangrijkste plan dat zowel burgers, bedrijven als de overheid zelf juridisch bindt. Er staat namelijk waar winkels, bedrijven en andere gebouwen mogen komen. Het bevat ook regels over maximale hoogte, breedte en inhoud van gebouwen. Zelfs gebruiksregels voor gronden en bouwwerken staan in het bestemmingsplan.

Handelen in strijd met een bestemmingsplan is een overtreding. De gemeente kan hiertegen handhavend kan optreden. Wees dus goed voorbereid.

Verder bevat een bestemmingsplan zo genoemd overgangsrecht. Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden bestaande rechten worden beschermd. Overgangsrecht is echter wel beperkt en kan meestal niet worden uitgebreid. Ik kan u helpen.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan, of wilt u weten wat voor gevolgen een ontwerpbestemmingsplan voor u heeft? Geeft de gemeente aan dat iets niet mag, of gaat u grond met opstallen kopen? Wees goed voorbereid. Neem dan contact op voor hulp en deskundig advies.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

In de Wabo zijn de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als u of uw bedrijf iets wilt slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het gaat daarbij om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe zijn ongeveer 25 voormalige vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Hier komt van alles bij kijken.

Ik kan u helpen met het bepalen van de activiteiten die u moet aanvragen, het doorlopen van de vergunningcheck of het doen van een aanvraag bij het omgevingsloket. Ook kan ik samen met u bepalen of het verstandig is om gefaseerd of deelvergunningen aan te vragen. Met mijn contacten en uitgebreide netwerk zorg ik dat uw aanvraag wordt voorzien van goede tekeningen, een sterke ruimtelijke onderbouwing en voldoet aan alle eisen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw.

In de Wabo zijn de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als u of uw bedrijf iets wilt slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Het gaat daarbij om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe zijn ongeveer 25 voormalige vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Hier komt van alles bij kijken.

Ik kan u helpen met het bepalen van de activiteiten die u moet aanvragen, het doorlopen van de vergunningcheck of het doen van een aanvraag bij het omgevingsloket. Ook kan ik samen met u bepalen of het verstandig is om gefaseerd of deelvergunningen aan te vragen. Met mijn contacten en uitgebreide netwerk zorg ik dat uw aanvraag wordt voorzien van goede tekeningen, een sterke ruimtelijke onderbouwing en voldoet aan alle eisen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.  De Wkb heeft drie doelen:

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Het bouwproces wordt opgeknipt in twee delen. Een ruimtelijke component waarvoor u nog steeds bij de gemeente moet zijn en een bouwtechnische component. U wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Kwaliteitsborgers zijn private partijen.

Deze wet gaan waarschijnlijk gelijktijdig in met de Omgevingswet, maar in iedergeval niet eerder. Wilt u weten wat dat voor uw werkzaamheden betekent? Neem contact met mij op.

Handhaving

Heeft u vragen over het bouwwerk dat de buren aan het bouwen zijn? Of bent u geconfronteerd met een handhavingsbrief van de gemeente? Dan is het zaak dat u snel en adequaat reageert. Denk niet ‘het waait wel over’. De overheid heeft namelijk een lange adem! En hoe gek het ook klinkt, overtredingen zoals het bouwen zonder vergunning verjaren niet. Win dus tijdig advies in!

Met mijn jaren lange ervaring bij de overheid weet ik als geen ander hoe zij werkt. Ik geef u snel en deskundig advies over uw kansen voordat u in een lang slepende juridische procedure verzeilt raakt. Zo bent u altijd goed voorbereid.

Bezwaar- en beroep

Bent u het oneens met een besluit van de gemeente of een omgevingsdienst? Dan kunt u in de meeste gevallen daartegen een bezwaar- en/of beroepsschrift indienen. U hoeft zich daarbij niet te laten vertegenwoordigen door een advocaat. U mag zo’n procedure helemaal zelf voeren. Let wel op! Er gelden strikte termijnen. Bovendien moet zich houden aan de Algemene wet bestuursrecht.

Ik kan u hierbij helpen. Hulp bij de procedure, deskundige tips of u al het werk uit handen nemen. Het wordt aangeraden om extra in het voortraject te investeren. In het bestuursrecht is gelijk hebben namelijk iets anders is dan gelijk krijgen! Voordat u het weet heeft u “gelijk” gekregen maar nog steeds niet wat u eigenlijk wilt.

Neem contact op voor advies op maat of deskundige begeleiding. Zo weet u zeker dat u goed bent voorbereid.

Neem contact met ons op

Scroll naar top